Set from Event: Community Dance May 6 2017

Jenny Lind Polka - D Major / G MajorPolka

:DGDAD
DGDAD:
:CGDG
CGDG:

Joys of Quebec - A MajorReel, Polka

:AAAE
EEEA:
:ADAAEA
DBmEDEA:

L'Oiseau Bleu - D MajorReel

:DDADA
DDAD:
:DEmAD
DEmAAD:


Return to event Community Dance May 6 2017